Slapukų politika.

 

1. Bendrosios nuostatos

 

1.1. Ši politika grindžiama Europos Sąjungos Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu ir taikoma visiems asmens duomenims, kuriuos mums pateikiate ir kuriuos surenkame ir tvarkome Jums naudojantis MB „UNGA LT “, juridinio asmens kodas 304783949, buveinės adresas Pagirio g. 9, LT-02242, priklausančia ir valdoma internetine svetaine https://www.wowbaldai.lt/, elektroninio ryšio priemonėmis bei sudarydami su bendrove baldų pirkimo ar kitas sutartis.
1.2. MB „UNGA LT“itin vertina ir saugo klientų privatumą. Šioje duomenų apsaugos politikoje paaiškinama, kokiais tikslais bei teisiniais pagrindais MB „UNGA LT“renka ir tvarko Jūsų duomenis ir kaip juos naudoja. Apibrėžtos Jūsų teisės šioje srityje.
2. Jūsų duomenų MB „UNGA LT“tvarkymo tikslai.
2.1. Sudaryti ir vykdyti sutartis, administruoti klientų duomenų bazę, įskaitant klientų skundų bei užklausų administravimą, vertinti klientų mokumą ir vykdyti įsiskolinimo valdymą, kitais tikslais, susijusiais su vidaus administravimu.
3. Teisiniai pagrindai Jūsų duomenų rinkimui
3.1. MB „UNGA LT“gali rinkti Jūsų asmens duomenis tik vadovaujantis teisės aktuose nurodytais teisėto tvarkymo pagrindais. Tai sutarties sudarymo ir vykdymo teisinis pagrindas kai Jūs su MB „UNGA LT“sudarote baldų pirkimo ar kitą sutartį. MB „UNGA LT“gali tvarkyti Jūsų asmens duomenis taip pat ir vykdant teisines prievoles, (kad vykdytų norminių aktų reikalavimus, taip pat pateiktų atsakymus į valstybės ir savivaldybių teisėtas užklausas) ar kitais teisės aktuose nustatytais teisėto tvarkymo pagrindais.
4.Užklausų pateikimas.
4.1. Jūsų duomenis (vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris ir žinutės tekstas) užklausų administravimo ir atsakymų pateikimo tikslu naudojame ir tvarkome Jūsų sutikimo pagrindu, kuris išreiškiamas Jums suvedant savo asmens duomenis ir žinutę interneto svetainėje https://www.wowbaldai.lt/, skiltyse „Kontaktai“ir „Užduoti klausimą apie šį produktą“. Jums nepateikus šių asmens duomenų MB „UNGA LT“negalės atsakyti į Jūsų užklausą.
5. Duomenų saugojimo terminas
5.1. MB „UNGA LT“saugo Jūsų asmens duomenis ne ilgiau nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimas. Asmens duomenys paprastai saugomi tol, kol iš sutartinių santykių gali kilti pagrįstų reikalavimų arba kiek tai reikalinga MB „UNGA LT“teisėtiems interesams įgyvendinti ir apsaugoti. Kandidatų į skelbiamas laisvas darbo pozicijas asmens duomenis saugome tol, kol vyksta atranka į konkrečią poziciją. Ilgiau duomenys saugomi tik tuo atveju, jei gaunamas kandidato sutikimas.
Jūsų užklausų duomenis saugome tol kol yra nagrinėjamas pateiktas klausimas ir iki 1 metų po konsultacijos suteikimo.
Nebereikalingi asmens duomenys sunaikinami.
6. Duomenų perdavimas
6.1. Jūsų asmens duomenis galime perduoti tvarkyti:
6.1.1. tretiesiems asmenims, teikiantiems užsakytų prekių pristatymo, baldų instaliavimo ar kitas su Jūsų užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas.
6.1.2. bendrovėms, tvarkančioms jungtines skolininkų rinkmenas ar administruojančioms skolas.
6.1.3. teismui, teisėsaugos įstaigoms ar valstybės institucijoms tiek, kiek tokį teikimą nustato teisės aktų reikalavimai.
6.1.4. kitiems asmenims Jūsų sutikimu , jei toks sutikimas gaunamas dėl konkretaus atvejo.
7. Slapukai
7.1. Į jūsų kompiuterį https://www.wowbaldai.lt/, gali įrašyti slapukų (angl. cookies). Slapukas – tai mažas duomenų rinkinys, kuris naudojamas, renkant tam tikrą informaciją apie jūsų kompiuterį. Pavyzdžiui, ar dažnai lankotės mūsų svetainėje, ką veikiate apsilankę. Duomenų rinkiniuose nėra asmeninės informacijos, bet jei teikiate tokią informaciją mums, pavyzdžiui, registruodamiesi mūsų svetainėje, tai gali būti nuoroda į informaciją, esančią duomenų rinkinyje. Jūs galite leisti įrašyti slapukus arba jų atsisakyti. Dauguma interneto naršyklių automatiškai priima slapukus, bet galite pakeisti savo naršyklės nuostatas, jei norite nepriimti slapukų arba gauti įspėjamąjį pranešimą prieš juos įrašant. Paskaitykite savo naršyklės instrukcijas ar tiesiog sužinokite daugiau apie šias funkcijas. Jei pasirenkate nepriimti slapukų, gali būti, kad negalėsite naudotis interaktyviomis šios ar kitos svetainės savybėmis.
8. Duomenų apsauga
8.1. Mes duomenų tvarkymui taikome saugos ir tvarkymo reikalavimus, nustatytus Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir Europos Sąjungos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente.
8.2. MB „UNGA LT imasi atitinkamų techninių ir organizacinių priemonių, kad užtikrintų visų tvarkomų asmens duomenų apsaugą nuo netyčinio ar neteisėto sunaikinimo arba netyčinio praradimo, pakeitimo, neįgalioto atskleidimo arba prieigos, ir nuo visų kitų neteisėtų apdorojimo formų.
9. Jūsų teisės
10.1. Jūs turite šias teises, susijusias su Jūsų asmens duomenimis:
10.1.1. prašyti, kad MB „UNGA LT leistų susipažinti su duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą;
10.1.2. teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi.
10.1.3. teisę gauti savo asmens duomenis susistemintų, įprastai naudojamų ir kompiuterio skaitomu formatu (teisė į duomenų perkeliamumą).
10.1.4. teisę atšaukti sutikimą;
10.1.5. teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.
10.2. Jūs galite pasinaudoti šiomis savo teisėmis kreipdamiesi į MB „UNGA LT elektroniniu paštu adresu info@wowbaldai.lt, arba registruotu paštu.
11. Galiojimas ir pakeitimai
11.1. Ši privatumo politika galioja nuo 2018 gegužės mėn. 25 d.. Jei pakeisime šią privatumo politiką, paskelbsime jos atnaujintą versiją internetinėje svetainėje https://www.wowbaldai.lt/,. Privatumo politikos pakeitimai ir / ar papildymai įsigalioja nuo jų paskelbimo https://www.wowbaldai.lt/,. internetinėje svetainėje momento.
11.2. Jei dėl šios politikos nuostatų Jums iškiltų klausimų, maloniai prašome susisiekti su mumis šios politikos 10.2 punkte nurodytais elektroninio pašto ar registruoto pašto adresais.
12. Baigiamosios nuostatos
12.1. Šioms Privatumo nuostatoms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi nesutarimai dėl šių nuostatų vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Jei dėl šių privatumo nuostatų aprašymo Jums iškiltų klausimų, maloniai prašome susisiekti su mumis el. paštu info@wowbaldai.lt. sios kokybės paslaugas, mums reikia šiek tiek daugiau laiko.

 

 


 
 
 
Parašykite
Paskambinkite
Žemėlapis
Apie
Instagram